پر سیاوش(پرساوحش_پرسیاوشان) نام علمی   adiante

پر سیاوش:
گیاهی است از خانواده ی سرخسها چند ساله.برگها شبیه گیشنیز و بدون ساقه اصلی و دارای دمبرگ دراز و نازک شبیه به مو.ریشه آن بسیار نازک است.

 

این گیاه بیشتر در نواحی گرم و مرطوب و کم نور میروید.
خواص پر سیاوش:
طبیعت آن معتذل رو به گرمی است.مفید برای عفونتهای مثانهمفید برای تنقیه ی سینه وششها.بهبود یرقان.تب بر.موثر در بهبود آسم تنگی نفس و مشکلات برونشی.قاعده آور.مفید در دفع سنگ مثانه

برو بالا